India

Indisk jentebarn.

India blir ofte kalt «verdens største demokrati». Landet har en voksende økonomi, men samtidig møter de på betydelige utfordringer, spesielt når det gjelder fattigdoms- og klimapolitikken. Med over 1,2 milliarder innbyggere er dette nasjonen med nest størst folketall i verden, og ekspertene tror de om få år vil passere Kina. Nesten femti prosent av befolkningen er under 25 år, og med så mange mennesker blir det problemer å skape skoleplasser, arbeid, bosted og helsetilbud. India er et av landene i verdene med dårligst helsetilbud per innbygger. I tillegg topper det listen på flest undervektige barn i verden. 43 prosent av barn under fem år er undervektige og er spesielt utsatt for lidelser og dødelige sykdommer. India er også det landet med flest analfabeter.

Men landet har også en rekke andre utfordringer. I dag er India et sekulært demokrati og kastesystemet som stammer fra hinduismen ble avskaffet da den tidligere britiske kolonien ble selvstendig i 1947. Frigjøringen skjedde med en ikkevoldelig motstand mot britisk styre, ledet av Mahatma Gandhi og Jawaharlal Nehru. Etter frigjøringen ble det flere voldelige aksjoner mellom muslimer og hinduer som førte til at landet ble separert i to stater, India og Pakistan. Også i dag er det et problematisk forhold mellom landene.

Ofte er det indiske kvinner som lever under de verste forholdene. India er rangert som det fjerde farligste landet for en kvinne å bo i. Bare kvinner i Afghanistan, Kongo og Pakistan har mer å frykte. Trakassering og vold mot indiske kvinner foregår både i offentlige og privatsfære. Særlig vold i hjemmet og i nære relasjoner er svært vanlig.

Jenter har det verst
Fokuset på kvinners rettigheter i India øker. India har fått en egen nasjonal kommisjon for kvinner som skal beskytte og forsvare kvinners rettigheter i landet. Videre har de mange nasjonale lover som skal verne om kvinners rettigheter og sikre at kvinner har like rettigheter som menn. Selv om kvinner og menn har formelt de samme politiske og økonomiske rettigheter, er det fortsatt langt igjen til reell likestilling. Kvinnenes rolle i samfunnslivet varierer sterkt, blant annet ut fra deres regionale, religiøse, etniske og økonomiske tilhørighet. Kvinner i India blir altså i stor grad utsatt for diskriminering og ulike menneskerettsovergrep. Vold mot kvinner er utbredt til tross for nasjonale lover som skal sikre kvinners rettigheter. Hver dag skjer det flere voldtekter i India, men de fleste blir aldri rapportert. De vanligste reaksjonene fra en kvinnes familie vil være å holde det hemmelig, og ikke informere om eller rapportere overgrepet, verken til politiet eller andre.

Dreper jentebabyer
Svært mange indiske jentebabyer aborteres, kveles, forgiftes, forfryses eller sultes i hjel, kun for at de er jenter. Sosialøkonomiske forhold er en av årsakene til at jentebarn velges bort. Skikken er at foreldre eller slekten må overlate en «medgift» til en kvinne når hun gifter seg. «Medgiften» er en formue som skal balansere den mannlige arveretten, slik at et hushold skal få økonomisk hjelp fra både mannens og hustruens familie. Kravet gjør at mange familier er gjeldsslaver resten av livet og fører til at jenter er mindre ønsket. Selv om myndighetene har gitt forbud om medgift for over 50 år siden, har problemene med medgift heller økt enn avtatt.

Hinduistiske gravskikker spiller også en rolle i hvorfor gutter er mer attraktive en jenter. Hinduer tror at når man dør vandrer sjelen inn i nye vesener som fødes. Denne sirkelen av gjenfødelser kalles «samsara» og har ingen slutt eller begynnelse. Det er alle hinduers mål om å komme seg ut av gjenfødelsen ved å oppnå «moksha» som er frihet innen hinduismen. Hinduistiske gravskikker kan derfor spille en rolle med at gutter er mer attraktive. Det er en tro at en far ikke kan oppnå «moksha dersom ikke en sønn tenner gravbålet. Slik bringer en sønn ære til familien, mens en datter blir en økonomisk katastrofe.

Når millioner av jentebarn drepes, vokser også et nytt problem frem i India. Ubalansen mellom kjønnene øker, og myndighetene har gitt forbud om å opplyse om kjønn på fosteret ved ultralydundersøkelser. Likevel fortsetter abort og dreping av jentebarn i India.

Like rettigheter
Indiske myndigheter har også gitt forbud mot inndelingen av mennesker i kaster, men i praksis er dette fortsatt en stor del av samfunnet. Systemet delte mennesker inn i fire rangerte kaster, og etter de fire, kom de kasteløse som var helt uten rettigheter. I følge myndighetene har alle innbyggere like mye rettigheter. Avskaffingen skjer fortest i byer, men i slumområder opplever kasteløse fortsatte grov diskriminering.

Utstøtt fra samfunnet
Hvert år blir flere hundre tusener av indere smittet av spedalskhet, og ofrene for sykdommen opplever å bli utstøtt fra familiene og samfunnet. Dette er en kronisk infeksjonssykdom som affiserer særlig hud og nerver. Infeksjonen kan behandles, men følgetilstandene er kroniske. India har stor mangler på helsetilbud, og mange som er smittet av sykdommen får aldri hjelp.

Stor fattigdom
For mange er det vanskelig å komme seg ut av den ekstreme fattigdommen og nøden i India. Fattige har ofte mangel på utdannelse og fast inntekt. Hvis de klarer å finne arbeid, er det ofte bare dagarbeid og daglønn. De har heller ingen rettigheter eller beskyttelse dersom de blir syke eller skadet på arbeid. De fleste vet ikke noe om hvilke rettigheter de har, og de ser ikke nytten av å sende barna sine på skolen. Offisielt lever 37 prosent av landets innbyggere under fattigdomsgrensen, det vil si under seks kroner dagen. Samtidig er det er mange i India som lever under gode vilkår.

Svakt skolesystem
Hele 270 millioner indere kan ikke lese og skrive. Kvinnene utgjør 2/3 av analfabeterne. Grunnloven slår fast at delstatene har ansvaret for at alle barn mellom 6 og 14 år skal ha 8-årig gratis og obligatorisk skolegang. Skolen skal være gratis og det skal gis like utdanningsmuligheter for alle. I slutten av 90-tallet begynte nesten 100 prosent av barna på barneskolen, mens under femti prosent fortsetter med videre utdanning. Kun seks prosent tar høyere utdanning.

Læreplaner for grunnskolen og videregående skole er delstatenes ansvar, og derfor er det stor variasjon mellom skolene. På offentlige skole er det vanlig med 100 barn per lærer. De med penger velger derfor å sende barn på privatskoler. Dette skaper store avstander mellom rike og fattige.

Stor barnedødelighet
Mange indiske barn opplever brudd på menneskerettigheter, tross at India har underskrevet FN-konvensjonen om barnas rettigheter. Ingen land i verden kommer i nærheten av Indias høy barnedødelighet. Hvert år dør 1,83 millioner barn under fem år i India. Av alle barn i verden som dør før de fyller fem år, er en av fem indisk. Årsaker er dårlig hygiene, mangel på kunnskap om helse og sykdom, manglende vaksinering og underernæring blant fattige.

Røde Kors mener at den høye barnedødeligheten i India er meningsløs, og fattigere land har løst problemet bedre. I følge dem trengs det større innsats i grunnleggende årsaker som hindrer fattige barn og deres familier tilgang til helsestell, tilstrekkelig mat, rent vann, god hygiene og utdanning for å kunne redusere den høye barnedødeligheten i landet. Hindringer som diskriminering og fordommer må avvikles. Helsemyndigheter må ha fokus på sosial inkludering av kasteløse og urfolk, og deres tilgang til helsestell. Helsearbeidere må få bedre opplæring rundt fødsel og barndom. Politiske ledere må øke innsats mot feilernæring, og støtte amming, næringstilskudd, hjelp til barn og mødre, ernæringsopplæring, behandling av akutt diaré, matsikkerhetssystemer og en bedre tilpasset landbruksproduksjon. Røde Kors ønsker også at myndigheten skal sette seg mål for reduksjon av barnedødelighet, og lage planer for hvordan det skal gjøres.

Ifølge UNESCO ville barnedødeligheten ha vært 61 prosent lavere, dersom alle kvinner i India hadde fullført videregående opplæring, og mener utdannelse er en av de mest effektive måter å forbedre barns helse. Utdannede kvinner har større bevissthet om sine rettigheter, og større tillit og frihet til å ta avgjørelser som påvirker deres liv, forbedre sin egen og barnas helse og sjansene for å overleve, og øke deres arbeid prospekter. De mener også å sikre at jenter bor på skoler er en av de mest effektive måtene å avverge barneekteskap og tidlig fødsel.

Dina i India

For mange er det vanskelig å komme seg ut av den ekstreme fattigdommen og nøden i India. Dina-stiftelsen gir bedre levekår til hundrevis av barn som vokser opp i fattigdom.

Vis alle
Spedalsk dame med matpose i hånden.
Vis

Spedalske i Hyderabad

Spedalske opplever å bli utstøtt av samfunnet, og dette kan gjøre det vanskelig for ofrene å opprettholde den økonomien de en gang hadde. Stiftelsen har...

Foreldreløs jente i India.
Vis

Barnehjemsbarn i India

Dina-stiftelsen hjelper flere hundre foreldreløse og fatttige barn i India. Barna får støtte gjennom en fadderordning.